Om odling

Den mat vi äter idag är billig. I Sverige lägger vi mindre än 15 procent av vår disponibla inkomst på mat. Att producera mat och odla är likväl en komplex process. Å ena sidan sker den i viss mån ”gratis” av naturen genom exempelvis regn, pollinering eller fotosyntesen. Det som vi kallar ekosystemtjänster. Detta är något människan har lärt sig nyttja och i viss mån bemästra. Å andra sidan är många av de faktorer som är naturgivna svåra att både förutse och råda över. Hur kommer vädret bli nästa sommar? För att en växt ska överleva behövs vatten, syre, näring och energi från solen. Men för att en växt ska trivas blir situationen lite mer invecklad. Faktorerna behöver matchas och optimeras och det som är närmast till hands att optimera är näringstillförseln. 

En bra näringstillförsel förbättrar både tillväxt och kvalitet. De näringsämnen som växterna har störst behov av är kväve, fosfor och kalium. Därutöver behöver växten en mängd andra näringsämnen såsom bor, svavel, magnesium, järn osv. Näringsupptaget från marken styrs av fukt, jordmån, jordbearbetning, luft, pH och temperatur samt det så viktiga mikrolivet. Ett rikt mikroliv kan borga för växter med god hälsa. Det är därför att odla sin jord är lika viktigt som att odla sina växter. Genom att tillföra jorden sådant som mikrolivet lever av, såsom kompost och organiskt material, gynnas mikrolivet och växten får bättre förutsättningar att utvecklas väl. 
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.
Mathildas trädgård AB, org.nr. 559211-6742. Godkänd för F-skatt.
Telefon: 070-275 3663
Mail: mathilda@mathildastradgard.se